Om Nyhetsbyrån

Nyhetsbyrån är ett fristående nätverk av unga skribenter, fotografer, filmare, radioreportrar, aktivister, poeter, organisatörer m m som här presenterar sig på en gemensam plattform. De jobbar alla med sin egna praktik men backar varandra och är tillsammans en stark röst för att fler berättelser tar plats i de svenska konst- och journalistikfälten.

På den här hemsidan presenteras de profiler som utgör nätverket men en viktig del är också studieguiden och stipendiedelen. De har skapats för att tillgängliggöra kunskap om hur och var det går att ta sitt konst- och journalistikintresse vidare.
Utgångspunkt för nätverket är den utbildningssatsning som 2015–2017 drevs av Tensta konsthall i samarbete med StreetGäris, Konstfack och JMK finansierat av Arvsfonden. Satsningen tog formen av terminslånga deltidskurser som riktade sig till unga i åldern 18–26 år. Genom att låna metoder från konsten möjliggjordes ett arbetssätt som gick emot den sensationsartade medielogiken och istället arbetar för eftertanke och reflektion. Nyhetsbyrån sågs två eftermiddagar i veckan och handleddes av lärare från JMK och Konstfack tillsammans med inbjudna konstnärer och gästföreläsare. Vissa moment ägde rum i skolornas verkstäder och studios medan mesta delen av arbetet skedde på plats på Tensta konsthall. Studiebesök och praktik på redaktioner och arbetsplatser var viktiga delar i kursen och gjordes på platser som SVT, Sveriges Radio, UR, hos konstnärer och på kommunikationsbyråer.
En viktig del av Nyhetsbyrån var att skapa ett socialt sammanhang för unga som delar ett driv och intresse för berättande i olika former. På så sätt skapades ringar på vattnet där Nyhetsbyrån har lett till både nystartade teatergrupper, allianser och radioproduktioner. Att även koppla upp deltagarna med professionella aktörer och mentorer inom konst- och journalistikfälten har också varit en viktig del.
På lång sikt har frågor lyfts kring hur det går att utforma nya metoder för och vägar in till prestigefyllda högskoleutbildningar för journalistik och konst. Vilka berättelser får ta plats på konst- och journalistikskolorna och på tidnings-, TV- och radioredaktioner? Deltagare från tidigare terminer har fortsatt sina studier på bl a Dramatiska institutet, Animationsakademin, Medieinstitutet och Fridhems folkhögskola Inom ramen för Nyhetsbyrån arrangeras fristående kurser, publika samtal, öppna föreläsningar och screenings av videoverk. Nyhetsbyrån möjliggjordes med stöd av Allmänna arvsfonden.
Projektledare för Nyhetsbyrån 2015–2017 var Ailin Moaf Mirlashari (StreetGäris) och Hedvig Wiezell (Tensta konsthall).